Regulamin korzystania z usług Szkoły Jogi Czułe Drogi

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Szkołę Jogi Czułe Drogi (“Czułe Drogi”) mieszczącego się przy ulicy Kłopotowskiego 11 w Warszawie (Praga Północ) oraz korzystającego ze ze strony www.czuledrogi.pl („Klienci”).
Właścicielem marki Czułe Drogi jest Firma Grey and White Sp. z o.o. mieszcząca się w Warszawie przy ul. Prozy 20, KRS 369027510, NIP 118 216 10 56

Rejestracja:

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które zarejestrowały się jako Klient, posiadają ważny karnet, wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami oraz zapisały się na dane zajęcia.

2. Rejestracja, zapisy na zajęcia, sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się poprzez
platformę Fitssey na stronie www.czuledrogi.pl
Sprzedaż i zapisy wymagają utworzenia indywidualnego konta na ww. platformie, którym Klient może dowolnie dysponować.
Klient przekazując dane osobowe do Czułe Drogi wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych za pośrednictwem systemu Fitssey zgodnie z Polityką Prywatności. Platforma Fitssey obsługiwana jest przez firmę lightenbody z siedzibą przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP: 7532294721

3. Zapisy na zajęcia przyjmowane są najwcześniej 60 dni przed zajęciami i najpóźniej 2 godziny przed zajęciami.

4. Zajęcia odbywają się przy min. liczbie 3 osób, przy mniejszej liczbie zajęcia będą ANULOWANE (2 godziny przed planowaną godziną zajęć). W takim przypadku otrzymasz mail z powiadomieniem o anulowaniu zajęć, a rezerwacja jest do wykorzystania na kolejnych zajęciach.

5. Na praktykę poranną zapisy i rezygnacje przyjmujemy do godziny 22:00 dnia poprzedzającego praktykę.

6. Osoby zapisane, które nie zrezygnują z zajęć na 6 godzin przed przyjściem na zajęcia popołudniowe, uważane są za obecne a wejście z karnetu i/lub kaucja rezerwacyjna są pobierane.

7. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

8. Zakup karnetu jest równocześnie zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu.

Płatności:

Dokonywanie płatności możliwe jest w następującej formie:
1. Przelew online za pośrednictwem usługi Przelewy24, której właścicielem jest PayPro S.A., ul.Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87

Uczestnictwo w zajęciach:

1. Klienci uprawnieni do wstępu na zajęcia, mają prawo:
a. korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
b. używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki i paski, używać na sali ćwiczeń własnej maty, klocki, paski.
c. korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.
2. Nauczyciel/instruktor realizuje na zajęciach indywidualny program ćwiczeń tworzących całość.
3. Ze względu na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
4. Po rozpoczęciu zajęć i w trakcie ich trwania sala jest zamykana.
5. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela/instruktora.
6. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
7. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
8. Kobiety w ciąży, osoby z problemami zdrowotnym, zobowiązane są poinformować o tym fakcie nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.
9. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach.
10. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń
11. Klient, który uczestniczy w zajęciach, zobowiązany jest:
a. do zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm
zachowania się, w tym szacunku do innych uczestników zajęć.
b. wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, tak aby nie przeszkadzał pozostałym uczestnikom zajęć.
c. zachowania czystości, do powstrzymania się od działań powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły
d. stosować się do instrukcji nauczycieli/instruktorów.
e. zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie
wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
f. niespożywania alkoholu oraz niepalenia w studiu.
12. Nauczyciel/instruktor ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, podając jego powód, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług studia, opisanych w Regulaminie.

Reklamacje:

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Czułe Drogi oraz pozostałe
reklamacje i skargi można składać: pisemnie na adres: ul. Kłopotowskiego 11 LU2, 03-717 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@czuledrogi.pl
2. Opis reklamacji powinien zawierać:
a. informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości;
b. dane kontaktowe składającego reklamację;
d. oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
4. Udzielimy odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. Czułe Drogi uprawnione są do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

Odstąpienie od umowy:

1.  Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przesłane wiadomością e-mail na adres: kontakt@czuledrogi.pl.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku rozpoczęcia wykonywania usługi, całkowitego wykonania usługi przez Czułe Drogi na żądanie konsumenta wysłane przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. Rejestracja